Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring staat hoe Ter Harmsel Vastgoed Advies (hierna THVGA) omgaat met de bescherming van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt kunt u contact opnemen via de contact gegevens onderaan de tekst.

Persoonsgegevens

De wet schrijft voor wat er allemaal aan persoonsgegevens verzameld en gecontroleerd moet worden als er een akte wordt gemaakt. Dit zijn de gevolgen voor het gebruik van uw persoonsgegevens;

 • THVGA moet bepaalde persoonsgegevens in de akte vermelden
 • THVGA  moet bepaalde persoonsgegevens verplicht controleren in een aantal registers zoals de
 • Basisregistratie Personen (BRP), het Handelsregister en het Kadaster
 • Als uw persoonsgegevens worden opgenomen in een akte betekent dit dat de andere personen die in de akte worden genoemd deze gegevens ook kunnen zien, Als de akte wordt ingeschreven in een openbaar Register zijn uw gegevens ook voor derden zichtbaar
 • THVGA moet uw identiteit controleren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs
 • Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim
 • Het kan zijn dat uw gegevens voorkomen in een akte of in een dossier waarvan u niet de opdrachtgever of niet rechtstreeks betrokken bent. Dit is bijvoorbeeld het geval als u bestuurder van een rechtspersoon bent, erfgenaam of legataris in een nalatenschap of administrateur van een vereniging van eigenaren. Als THVGA persoonsgegevens van u gebruikt die wij niet van u zelf hebben gekregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van een aan THVGA verstrekte opdracht. De bron van uw gegevens is dan bijvoorbeeld de openbare registers (o.a. het Kadaster) of bijvoorbeeld een makelaar in verband met een koopovereenkomst waarin u een van de partijen bent.

Persoonsgegevens van cliënten in het algemeen

Als u nog geen opdracht hebt gegeven voor het maken van een akte, maar een opdracht voor advies of als u een vraag aan ons stelt, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens voor:

 • Onze administratie
 • De communicatie met u
 • In het algemeen om de opdracht te kunnen uitvoeren.

Als u ons een vraag hebt gesteld dan maken we gebruik van de gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt. Voor een advies of andere opdracht vragen we u een aantal gegevens aan ons door te geven zoals voornamen, achternaam, adresgegevens, mailadres en telefoonnummer. We vragen ook om een fotokopie van een geldig identiteitsbewijs.

Grondslag voor het opvragen van uw gegevens

 • Het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten
 • Om te voldoen aan de wettelijke taken of verplichtingen; of
 • Voor doelen waar u specifiek toestemming voor hebt gegeven.

Wij vragen alleen de gegevens op die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld aan een makelaar in verband met een koopovereenkomst waarin u partij bent.

Als wij persoonsgegevens doorgeven aan anderen maken wij hierover afspraken met hen om uw privacy te beschermen.

Bewaartermijn

Vak is het nodig om uw persoonsgegevens lang te bewaren, dit heeft te maken met de Archiefwet.

Beveiliging

Wij beschermen uw persoonsgegevens onder meer met de volgende maatregelen:

 • Alle personen die namens THVGA uw gegevens kunnen inzien, hebben geheimhoudingsplicht
 • We hebben een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We maken back ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Wij zijn goed geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens

Rechten met betrekking tot uw gegevens

Er is in sommige gevallen recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Ook kunt u soms een verzoek indienen om uw gegevens over te dragen aan een andere dienstverlener.

Als wij uw persoonsgegevens bewaren op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan hebt u altijd het recht deze toestemming in te trekken

Klachten

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, wilt u dan contact met ons opnemen? Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend, maar kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het geboied van de privacybescherming.

Vragen

Zie hieronder onze contactgegevens

Ter Harmsel Vastgoed Advies
Rijssenseweg 26
7468 AD Enter

dick@terharmseladvies.nl

tel: 06-53354246